Cmentarze Ewangelickie

Cmentarze ewangelickie na Zielonej Białołęce przy ul.Ruskowy Bród oraz przy ul.Kamykowej stanowią część białołęckiego dziedzictwa historycznego i są jednocześnie miejscami ostatecznego spoczynku dawnych mieszkańców tego terenu. Obecnie te tereny stanowią miejsca dzikich wysypisk, a znajdujące się tam nagrobki niszczeją co prócz utraty elementów dziedzictwa historycznego i kulturowego, świadczy również o braku szacunku dla miejsc pochówku.


Wokół inicjatywy "Cmentarze ewangelickie na Zielonej Białołęce" zorganizowała się grupa ludzi stanowiąca cenny potencjał społeczny. Grupa ta jest elementem tworzenia się wspólnoty lokalnej na Zielonej Białołęce i integruje różne środowiska. Są to przedstawiciele: katolików, ewangelików, środowisk twórczych, artystów, historyków, socjologów. Biorą w niej udział: Rada Białołęki Dworskiej,  przedstawiciele Stowarzyszenia Zielona Białołęka, harcerze, dzieci z "Paczki przyrody".  Realizacja inicjatywy pozwoli zaspokoić określone potrzeby społeczne (stwierdzone m.in. podczas diagnozy potrzeb mieszkańców Białołęki na wiosnę 2007) - np. brak poczucia tożsamości, brak integracji i związku mieszkańca z terytorium powodujący brak jego aktywności społecznej, brak terenów parkowych i rekreacyjnych oraz miejsc kultury.

 

Misja:
 • Ochrona dóbr kultury i historii Białołęki oraz wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców Białołęki i ich integracji.
Cele:
 • Uporządkowanie cmentarzy przy ul. Ruskowy Bród i ul. Kamykowej (usunięcie śmieci oraz wycięcie krzaków, aby odsłonić zachowane płyty nagrobkowe).
 • Utworzenie lapidarium na Cmentarzu przy ul. Ruskowy Bród/ Mańkowska i zachowanie obu zespołów cmentarnych jako terenów zielonych o charakterze parkowym.
 • Utworzenie w sąsiedztwie  cmentarza przy ul.Ruskowy Bród miejsca do spotkań z historią  dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja:
Akcje:
2011
 • 03.03.2011 robocze spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Wiceburmistrza Piotra Jaworskiego, prezes Stowarzyszenia Moja Białołęka - radnej Agnieszki Borowskiej, Naczelników Wydziału Kultury i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie cmenatrzy ewangelickich w Białołęce
2010
2009
 • wrzesień - listopad 2009 - w sąsiedztwie cmentarza na ul.Ruskowy Bród powstaje projekt teren rekraeacyjno - sportowy. W tworzeniu projektu aktywnie uczestniczy Stowarzyszenie Moja Białołęka, które postuluje kompleksowe połączenie częsci historycznej o funkcjach edukacyjnych (cmentarz) z częścią rekreacyjną. W projekcie zostaje ujęte połaczenie z cmentarzem alejkami spacerowymi, placykiem akcentującym wejście na cmentarz, wejście na cmentarz, tablica przed wejściem na cmentarz http://www.bialoleka.waw.pl:80/page/?str=79&id=332
 • 22.10.2009 - Stowarzyszenie Moja Białołęka wnosi uchwałę na Komisję Dialogu Społecznego ds.Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Konserwatora Zabytków w sprawie: oczyszczenia z niewybuchów pozostałości cmentarza ewangelickiego przy ul. Ruskowy Bród w Białołęce oraz objęcia przez m.st. Warszawa opieką pozostałości cmentarzy ewangelickich znajdujących się na terenie Białołęki.  Komisja podejmuje ww. Uchwałę  w  dniu 22 października Uchwała zostaje skierowana do: Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz.
  Do wiadomości: Przewodnicząca Rady Warszawy Dorota Malinowska-Grupińska, Burmistrz Dzielnicy Białołęka Jacek Kaznowski, Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, Wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Ligia Krajeńska, Wiceprezydent Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Rady Paweł Tyburc, Radny Piotr Jaworski, Prezes Stowarzyszenia Moja Białołęka Agnieszka Borowska
  tekst uchwały: http://ngo2.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/dokumenty/kds_odzk_22_09_09.pdf
 • 09.2009 - Stowarzyszenie Moja Białołęka  prezentuje inicjatywę i problem cmentarzy ewangelickich na Komisji Dialogu Społecznego ds.Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Konserwatora Zabytków
 • 31.08. 2009 - Ponowienie wniosku w sprawie: oczyszczenia z niewybuchów pozostałości cmentarza ewangelickiego przy ul. Ruskowy Bród w Białołęce oraz objęcia przez m.st. Warszawa opieką pozostałości cmentarzy ewangelickich znajdujących się na terenie Białołęki. Skierowane do Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, Przewodniczący Rady Paweł Tyburc, Burmistrz Dzielnicy Białołęka Jacek Kaznowski, Radny Piotr Jaworski
 • 31.01.2009 - TVN Warszawa - Stary cmentarz pełen niewybuchów
  www.tvnwarszawa.pl/archiwum/28415,1584169,0,1,stary_cmentarz_pelen_niewybuchow,wiadomosc.html
 • 24.01.2009 - Artykuł Gazety Wyborczej: "Miny na cmentarzu, bezradność w urzędzie" warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34860,6197882,Kto_sie_odwazy_wdepnac_na_mine_w_Bialolece.html
  www.mojabialoleka.pl/szczegoly/article/123.html
2008
 • 13.12.2008 - Konferencja polsko-niemiecka i prezentacja p. Andrzeja Babiańczyka inicjatywy Stowarzyszenia Moja Białołęka, uznanej za unikatową w skali międzynarodowej. Artykuł w Gazecie Wyborczej Polsko- Niemieckie różnice w patrzeniu
  http://www.mojabialoleka.pl/szczegoly/article/106.html
 • 27.06.2008 - Pismo do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wojewody Mazowieckiego p.Jacek Kozłowski  z uprzejmą prośbą o pomoc w ustaleniu właścicieli działek na których znajdują się cmentarze ewangelickie w Białołęce
 • 25.06.2008 - Rada Dzielnicy Białołęka jednoglośnie podejmuje uchwałę w sprawie:
  • podjęcia skutecznych działań na rzecz zachowania i zabezpieczenia znajdujących się na terenie Białołęki cmentarzy,
  • wykonanie przez odpowiedzialne za to służby jak najszybszego oczyszczenia terenu byłego cmentarza ewangelickiego przy ul.Ruskowy Bród z pozostałości niewybuchów z okresu II wojny światowej,
  • przyznanie Dzielnicy Białołęka środków finansowych na: budowę na gruntach miejskich byłego cmentarza przy ul. Ruskowy Bród, miejsca przeznaczonego w celach edukacyjnych do spotkań z historią dla dzieci i młodzieży oraz utworzenia lapidarium
 • inicjatywa "Moja Białołęka" powstania uchwały Rady Dzielnicy w sprawie uporządkowania cmentarzy, oczyszczenia terenu z niewybuchów i utworzenia miejsca do spotkań z historią dla dzieci i młodzieży
 • 30.05.2008 - prezentacja inicjatywy mieszańców Białołęki na seminarium w ramach polsko - niemieckiego programu  „Kultura Pamięci XX wieku w Polsce i w Niemczech“ www.1944.pl/kultura-pamieci/
 • 13.05.2008 - odpowiedź sztabu antykryzysowego odsyłające grupę inicjatywną do władz Dzielnicy Białołęka, jako “wybranych reprezentantów lokalnej społeczności”. Czynności kontrolne sztabu nie wykazały na powierzchni widocznych materiałów niebezpiecznych. Innych czynności, sprawdzenia pod ziemią nie podejmowano.
 • 30.04.2008 - spotkanie z Vice Prezydentem Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim, prezentacja inicjatywy i prośba skierowana do pana Prezydenta o sprawdzenie terenu przy ul.Ruskowy Bród pod kątem znalezienia niewybuchów
 • 09.04.2008 - pismo do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz  z prosbą o interwencję
 • 25.03.2008 - prośba o wsparcie w sprawie cmentarza Radnych na Komisji Inwestycyjnej.
 • 14.03.2008 - pismo do sztabu antykryzysowego z prośbą o sprawdzenie terenu ze względu na możliwość obecności niewybuchów. Odpowiedź odmowna i zakaz wstępu na cmentarz przy ul.Ruskowy Bród.
 • dołącza do nas zawodowy saper. Deklaruje srawdzenie  terenu pod kątem znalezienia niewybuchów pod warunkiem otrzymania pisma od Dzielnicy, że może wejść na teren i sprawdzić teren. Dzielnica nie wydaje  pozwolenia.
 • wizyta lokalna Wydziału Ochrony Środowiska
 • akcja pocztówkowa - internauci wysyłają pocztówkę z poparciem w sprawie inicjatywy
 • 08.01.2008 - występujemy do Pana Burmistrza Jacka Kaznowskiego, Komisji Inwestycyjnej Dzielnica Białołęka, Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady Dzielnicy o odcinek ścieżki rowerowej łączący Zespół Szkół na Kobiałce z lapidarium i Cmentarzem Ewagelickim na Ruskowym Brodzie - Mańkowska
2007
 • spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej 110, którzy wyrażają zaintersowanie Cmentarzami Ewangelickimi i osadnictwem olenderskim.
 • 14 grudnia 2007  - tekst o cmentarzach w Echu Białołęckim nr 21 (201)
  http://www.gazetaecho.pl/cgi-bin/echo/echo/echo/B-2007-12_14-8
 • 12.11.2007 - Koścół Ewangelicko - Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej przekazuje Burmistrzowi Dzielnicy Białołęka oświadczenie w przedmiocie braku roszczeń majątkowych do działek na których znajdują się cmentarze
 • gratulacje podjęcia inicjatywy od Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla. Nawiązanie kontaktu i chęć wsparcia doświadczeniem i wiedzą.
 • 8.11 .2007 - spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Białołęka. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Komitetu Ochrony Zabytków Cmentarza Ewangelickiego przy ul. Młynarskiej, Stowarzyszenie Zielona Białołęka, Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki, oraz przedstawiciele Wydziału Kultury, Ochrony Środowiska, Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami dla dzielnicy Białołęka.
 • 16.10.2007 - Pismo do p. Burmistrza Jacka Kaznowskiego z prośbą o zorganizowanie spotkania roboczego w dniach 8 lub 9 listopada 2007
 • Stołeczne Biuro Konserwatora Zabytków informuje o odkopaniu na ul.Bednarskiej, dwóch płyt nagrobkowych pochodzących najprawdopodobniej z Białołęki. Proponuje umieszczenie płyt w lapidarium.
 • od 30.09.2007  - Zbieranie podpisów na listach poparcia wśród mieszkańców ulic Zielonej Białołęki
 • 30.09.2007 - Piknik "Pożegnanie Lata na Zielonej Białołęce" - zbieranie podpisów osób popierających inicjatywę  na stoisku Partnerstwa Ulic Zielonej Białołęki
 • rozmowa z Wydziałem Kultury UD Białołęka - spotkanie robocze
 • 8.09.2007 - Harcerze 51 WDH 'Venturi" wycinają część krzaków na cmentarzu przy ul.Ruskowy Bród
 • rozmowa z Władzami Kościoła Ewangelickiego - wyrażają swoje zainteresowanie inicjatywą i spotkaniem z Władzami Dzielnicy Białołęka
 • Wydział Ochrony Środowiska UD Białołęka przekazuje na cel akcji "Sprzatanie Świata" na cmenatrzu przu ul.Ruskowy Bród worki na śmieci i rękawiczki gumowe. Zapewnia kontenery na śmieci.
 • 29.08.2007 - Reportaż w TVP 3   http://ww6.tvp.pl/View?Cat=6723&id=549240
 • wizja lokalna Wydziału Ochrony Środowiska UD Białołęka
 • spotkanie robocze z Wydziałem Kultury UD  Białołęka
 • 5.08.2007 - pismo do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej „Wniebowstąpienia Pańskiego” w Warszawie 
 • 5.08.2007 - pismo do Burmistrza Jacka Kaznowskiego
 • 3.08.2007 - powołanie Komitetu dla Zachowania Dziedzictwa Historycznego Białołęki
Filmy:
Teksty:
Aktywni:
 • Teresa Falkowska - Lider projektu
 • Agnieszka Borowska - Koordynator projektu
 • Adrian - Związek Harcerstwa Polskiego, 51 WDH "Venturi", Hufiec Warszawa Praga Północ im."Wigierczyków"
 • Krzysztof Madej
Partnerzy:
 • ZHP 51 Warszawska Drużyna Harcerska "Venturi"
 • Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza Ewangelickiego przy ul. Młynarskiej
 • Rada Białołęckiego Ośrodka Kultury
 • Rada Osiedla Białołęki Dworskiej
 • Stowarzyszenie Zielona Białołęka
Podobne akcje w Polsce:
 • Wielkopolska, Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich
  w Gminie Nekla,  www.oledrzy.nekla.pl
października 2021
powtśrczptsoni
3927282930123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031
Teraz
°
Dziś°/°
Jutro°/°
Tydzień Kwitnących Akacji

Białołęka w sieci

Gazeta Wyborcza